การประชุมเชิงปฏิบัติการและการบรรยาย
"Workshops and Lectures"


ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้กำหนดจัด
การประชุมเชิงปฏิบัติการและการบรรยาย “Workshops and Lectures”
โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Brenda C. Litchfield, Fulbright Scholar from America
กำหนดจัดทุกวันพฤหัสบดี จำนวน ๕ ครั้ง เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 1-๓๑๖ ชั้น ๓ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ดังน
ี้

   

วัน/Date

หัวข้อ/Topic

1. วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
(October 12, 2017)

Designing Educational Research
(การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา)

2. วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
(October 19, 2017)

Designing Effective Instruction
(การออกแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ)

3. วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
(November 23, 2017)

Increasing Student Motivation
(การเพิ่มแรงจูงใจของนักเรียน)

4. วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
(November 30, 2017)

Designing Blended and Online Courses
(การออกแบบหลักสูตรผสมผสานและหลักสูตรออนไลน์)

5. วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560
(December 7, 2017)

Active Learning Strategies for the Classroom
(กลยุทธ์การเรียนรู้ที่ใช้งานได้ในห้องเรียน)

 

                        รับสมัครผู้สนใจจำนวนจำกัดเพียง ๒๐ คนต่อกิจกรรมฯ first-come-first-served สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสุธาลี ทองมี โทร.053-942422 หรือ E-mail: suthalee.t@cmu.ac.th