ปี
เดือน
หลักสูตร
รับ
ส่งคืน
รับครั้งที่ 2
ส่งคืนครั้งที่ 2
หมายเหตุ
2560 พฤศจิกายน ปร.ด.วิศวกรรมโยธา (ปป.มาก 61) 28 พฤศจิกายน 2560  -  -  - อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
2560 พฤศจิกายน วศ.ม.วิศวกรรมโยธา (ปป.มาก 61) 28 พฤศจิกายน 2560  -  -  - อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
2560 พฤศจิกายน วท.ม.เภสัชวิทยา (ปรับแก้ไขเพื่อเสนอ กบม และ สภาวิชาการ) 21 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560  -  -
2560 พฤศจิกายน ศศ.ม.ภาษาไทย (ปป.มาก 60 ฉบับเสนอ สกอ.) 15 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560  -  -
2560 พฤศจิกายน ปร.ด.จุลชีววิทยา (ปรับแก้ไขเพื่อเสนอ กบม และ สภาวิชาการ) 08 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560  -  -
2560 พฤศจิกายน ศษ.ม.หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้ (ปป.มาก 61) 08 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560  -  -
2560 พฤศจิกายน ปร.ด.นวัตกรรมดิจิทัล (ใหม่ 61) ขั้นตอนที่ 1 และ 2 02 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560  -  - ขั้นตอนที่ 1 เสนอกองแผนงาน
2560 พฤศจิกายน วท.ม.และ ปร.ด.ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (ปป.มาก 61) 01 พฤศจิกายน 2560  -  -  - เอกสารไม่ครบ ขาด บทสรุปกับมคอ.3
2560 ตุลาคม วท.ม.และ ปร.ด.ปฐพีศาสตร์ (ปป.เล็กน้อยอาจารย์) 31 ตุลาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 ตุลาคม วท.ม. และ ปร.ด.ส่งเสริมการเกษตร (ปป.เล็กน้อยอาจารย์) 31 ตุลาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 ตุลาคม ศศ.ม.ปรัชญา (ปรับเล็กน้อย) 27 ตุลาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 ตุลาคม ศศ.ม.ล้านนาศึกษา (ปรับเล็กน้อย) 27 ตุลาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 ตุลาคม วท.ม.จิตวิทยาคลินิกและสุขภาพ (ขันตอนที่ 1) 27 ตุลาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว (ขั้นตอนที่ 1 อยู่กองแผนงาน)
2560 ตุลาคม วท.ม. และ ปร.ด.วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 25 ตุลาคม 2560  -  -  - (ปป.เล็กน้อย)
2560 ตุลาคม วท.ม.การสอนคณิตศาสตร์ 27 ตุลาคม 2560  -  -  - (ปป.มาก 61)
2560 ตุลาคม วท.ม.เทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) 20 ตุลาคม 2560  -  -  - (ปป.มาก 61)
2560 ตุลาคม วศ.ม.วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง 20 ตุลาคม 2560  -  -  - (ปป.มาก 61)
2560 ตุลาคม ปร.ด.เวชศาสตร์ชุมชน 20 ตุลาคม 2560  -  -  - (ไปกบม)
2560 ตุลาคม ศศ.ม.สังคมศาสตร์ 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560  -  - (ไป สกอ) ตรวจ hard copy
2560 ตุลาคม วท.ม.การสอนชีววิทยา 18 ตุลาคม 2560  -  -  - (ปป.มาก 61)
2560 ตุลาคม ปร.ด.ฟิสิกส์ประยุกต์ 19 ตุลาคม 2560  -  -  - (ปป.มาก 61)
2560 ตุลาคม ปป.มาก วิทยาลัยสื่อ 2 หลักสูตร ปป.เล็กน้อย 3 หลักสูตร 18 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560  -  - (ไปสกอ) ส่งทางเมล์
2560 ตุลาคม ปป.มาก คณะพยาบาล 7 หลักสูตร 18 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560  -  - (ไปสกอ) ทางเมล์
2560 ตุลาคม วท.ม.สถิติประยุก์ 17 ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560  -  - (ไปสกอ)
2560 ตุลาคม ปป.หลักสูตรเล็กน้อย เศรษฐศาสตร์ 4 หลักสูตร 17 ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560  -  - (ไปสกอ) ทางเมล์
2560 ตุลาคม วท.ม. และ ปร.ด.ชีววิทยา 12 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560  -  - (ปป.เล็กน้อย) เข้าวิชาการ ทางเมล์
2560 ตุลาคม พย.ม.การพยาบาลเด็ก 09 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560  -  -
2560 ตุลาคม วท.ม. และ ปร.ด.พืชไร่ 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560  -  - (ไป สกอ)
2560 ตุลาคม วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 09 ตุลาคม 2560  -  -  - (ตรวจไฟล์ทางเมล์) ส่งคืนแล้ว
2560 ตุลาคม ปร.ด.ประวัติศาสตร์ 12 ตุลาคม 2560  -  -  - (ปป.มาก ตรวจรอบสอง)
2560 ตุลาคม วท.ม.จุลชีววิทยา 11 ตุลาคม 2560  -  -  - (ไปกบม) ส่งคืนแล้ว
2560 ตุลาคม วท.ม.กายวิภาคศาสตร์ 11 ตุลาคม 2560  -  -  - (ปป.มาก เข้าวิชาการ) ส่งคืนแล้ว


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
8
Yesterday
160
Online
1