สำนักทะเบียนและประมวลผลจะจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา ทางไปรษณีย์ ดังนี้
1. หนังสือรับรองคุณวุฒิ (Certificate) จัดส่งภายใน 5 วัน หลังจากที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบสำเร็จการศึกษา
2. ใบระเบียนถาวร (Transcript) จัดส่งภายใน 3 สัปดาห์ หลังจากที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบสำเร็จการศึกษา ทังนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งเอกสารได้ที่ https://www3.reg.cmu.ac.th/graduatesearchpost.php


กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
กบม.
สภาวิชาการ
สภามหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลด
24 พฤศจิกายน 2560
12 ธันวาคม 2560
12 ธันวาคม 2560
23 ธันวาคม 2560
ดาวน์โหลด
10 พฤศจิกายน 2560
12 ธันวาคม 2560
12 ธันวาคม 2560
23 ธันวาคม 2560
ดาวน์โหลด
27 ตุลาคม 2560
07 พฤศจิกายน 2560
07 พฤศจิกายน 2560
25 พฤศจิกายน 2560
ดาวน์โหลด
12 ตุลาคม 2560
07 พฤศจิกายน 2560
07 พฤศจิกายน 2560
25 พฤศจิกายน 2560
ดาวน์โหลด
29 กันยายน 2560
17 ตุลาคม 2560
07 พฤศจิกายน 2560
25 พฤศจิกายน 2560
ดาวน์โหลด
08 กันยายน 2560
03 ตุลาคม 2560
10 ตุลาคม 2560
21 ตุลาคม 2560
ดาวน์โหลด
25 สิงหาคม 2560
05 กันยายน 2560
05 กันยายน 2560
30 กันยายน 2560
ดาวน์โหลด
17 สิงหาคม 2560
05 กันยายน 2560
05 กันยายน 2560
30 กันยายน 2560
ดาวน์โหลด
21 กรกฎาคม 2560
08 สิงหาคม 2560
08 สิงหาคม 2560
26 สิงหาคม 2560
ดาวน์โหลด
07 กรกฎาคม 2560
08 สิงหาคม 2560
08 สิงหาคม 2560
26 สิงหาคม 2560
ดาวน์โหลด
30 มิถุนายน 2560
18 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
29 กรกฎาคม 2560
ดาวน์โหลด
15 มิถุนายน 2560
04 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
29 กรกฎาคม 2560
ดาวน์โหลด
31 พฤษภาคม 2560
20 มิถุนายน 2560
18 กรกฎาคม 2560
29 กรกฎาคม 2560
ดาวน์โหลด
11 พฤษภาคม 2560
09 มิถุนายน 2560
09 มิถุนายน 2560
24 มิถุนายน 2560
ดาวน์โหลด
27 เมษายน 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
27 พฤษภาคม 2560
ดาวน์โหลด
24 มีนาคม 2560
11 เมษายน 2560
11 เมษายน 2560
29 เมษายน 2560
ดาวน์โหลด
03 มีนาคม 2560
14 มีนาคม 2560
14 มีนาคม 2560
25 มีนาคม 2560
ดาวน์โหลด
15 กุมภาพันธ์ 2560
14 มีนาคม 2560
14 มีนาคม 2560
25 มีนาคม 2560
ดาวน์โหลด
03 กุมภาพันธ์ 2560
14 มีนาคม 2560
14 มีนาคม 2560
25 มีนาคม 2560
ดาวน์โหลด
13 มกราคม 2560
07 กุมภาพันธ์ 2560
07 กุมภาพันธ์ 2560
25 กุมภาพันธ์ 2560
ดาวน์โหลด
16 ธันวาคม 2559
11 มกราคม 2560
11 มกราคม 2560
28 มกราคม 2560
ดาวน์โหลด
02 ธันวาคม 2559
06 ธันวาคม 2559
13 ธันวาคม 2559
24 ธันวาคม 2559
ดาวน์โหลด
18 พฤศจิกายน 2559
22 พฤศจิกายน 2559
13 ธันวาคม 2559
24 ธันวาคม 2559
ดาวน์โหลด
04 พฤศจิกายน 2559
08 พฤศจิกายน 2559
15 พฤศจิกายน 2559
26 พฤศจิกายน 2559
ดาวน์โหลด
17 ตุลาคม 2559
25 ตุลาคม 2559
15 พฤศจิกายน 2559
26 พฤศจิกายน 2559
ดาวน์โหลด
07 ตุลาคม 2559
11 ตุลาคม 2559
18 ตุลาคม 2559
29 ตุลาคม 2559
ดาวน์โหลด
23 กันยายน 2559
11 ตุลาคม 2559
18 ตุลาคม 2559
29 ตุลาคม 2559
ดาวน์โหลด
09 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559
18 ตุลาคม 2559
29 ตุลาคม 2559
ดาวน์โหลด
26 สิงหาคม 2559
06 กันยายน 2559
13 กันยายน 2559
24 กันยายน 2559
ดาวน์โหลด
11 สิงหาคม 2559
23 สิงหาคม 2559
13 กันยายน 2559
24 กันยายน 2559
ดาวน์โหลด
29 กรกฎาคม 2559
05 สิงหาคม 2559
05 สิงหาคม 2559
27 สิงหาคม 2559
ดาวน์โหลด
04 กรกฎาคม 2559
05 กรกฎาคม 2559
12 กรกฎาคม 2559
23 กรกฎาคม 2559
ดาวน์โหลด
20 มิถุนายน 2559
21 มิถุนายน 2559
12 กรกฎาคม 2559
23 กรกฎาคม 2559
ดาวน์โหลด
03 มิถุนายน 2559
10 มิถุนายน 2559
10 มิถุนายน 2559
25 มิถุนายน 2559
ดาวน์โหลด
13 พฤษภาคม 2559
17 พฤษภาคม 2559
17 พฤษภาคม 2559
28 พฤษภาคม 2559
ดาวน์โหลด
22 เมษายน 2559
26 เมษายน 2559
03 พฤษภาคม 2559
28 พฤษภาคม 2559
ดาวน์โหลด
08 เมษายน 2559
12 เมษายน 2559
19 เมษายน 2559
23 เมษายน 2559
ดาวน์โหลด
25 มีนาคม 2559
29 มีนาคม 2559
19 เมษายน 2559
23 เมษายน 2559
ดาวน์โหลด
11 มีนาคม 2559
15 มีนาคม 2559
15 มีนาคม 2559
26 มีนาคม 2559
ดาวน์โหลด
26 กุมภาพันธ์ 2559
15 มีนาคม 2559
15 มีนาคม 2559
26 มีนาคม 2559
ดาวน์โหลด
12 กุมภาพันธ์ 2559
23 กุมภาพันธ์ 2559
15 มีนาคม 2559
26 มีนาคม 2559
ดาวน์โหลด
29 มกราคม 2559
09 กุมภาพันธ์ 2559
16 กุมภาพันธ์ 2559
20 กุมภาพันธ์ 2559
ดาวน์โหลด
15 มกราคม 2559
09 กุมภาพันธ์ 2559
16 กุมภาพันธ์ 2559
20 กุมภาพันธ์ 2559
ดาวน์โหลด
15 ธันวาคม 2558
13 มกราคม 2559
13 มกราคม 2559
20 กุมภาพันธ์ 2559
ดาวน์โหลด
27 พฤศจิกายน 2558
01 ธันวาคม 2558
08 ธันวาคม 2558
26 ธันวาคม 2558
ดาวน์โหลด
13 พฤศจิกายน 2558
17 พฤศจิกายน 2558
08 ธันวาคม 2558
26 ธันวาคม 2558
ดาวน์โหลด
30 ตุลาคม 2558
03 พฤศจิกายน 2558
10 พฤศจิกายน 2558
28 พฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลด
16 ตุลาคม 2558
20 ตุลาคม 2558
10 พฤศจิกายน 2558
28 พฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลด
25 กันยายน 2558
06 ตุลาคม 2558
13 ตุลาคม 2558
31 ตุลาคม 2558
ดาวน์โหลด
11 กันยายน 2558
15 กันยายน 2558
13 ตุลาคม 2558
31 ตุลาคม 2558
ดาวน์โหลด
28 สิงหาคม 2558
01 กันยายน 2558
08 กันยายน 2558
26 กันยายน 2558
ดาวน์โหลด
14 สิงหาคม 2558
18 สิงหาคม 2558
08 กันยายน 2558
26 กันยายน 2558
ดาวน์โหลด
17 กรกฎาคม 2558
21 กรกฎาคม 2558
10 สิงหาคม 2558
22 สิงหาคม 2558
ดาวน์โหลด
03 กรกฎาคม 2558
07 กรกฎาคม 2558
14 กรกฎาคม 2558
25 กรกฎาคม 2558
ดาวน์โหลด
19 มิถุนายน 2558
23 มิถุนายน 2558
14 กรกฎาคม 2558
25 กรกฎาคม 2558
ดาวน์โหลด
05 มิถุนายน 2558
15 มิถุนายน 2558
15 มิถุนายน 2558
27 มิถุนายน 2558
ดาวน์โหลด
22 พฤษภาคม 2558
26 พฤษภาคม 2558
26 พฤษภาคม 2558
27 มิถุนายน 2558
ดาวน์โหลด
08 พฤษภาคม 2558
12 พฤษภาคม 2558
26 พฤษภาคม 2558
27 มิถุนายน 2558
ดาวน์โหลด
24 เมษายน 2558
28 เมษายน 2558
28 เมษายน 2558
23 พฤษภาคม 2558
ดาวน์โหลด
10 เมษายน 2558
28 เมษายน 2558
28 เมษายน 2558
23 พฤษภาคม 2558
ดาวน์โหลด
27 มีนาคม 2558
07 เมษายน 2558
07 เมษายน 2558
25 เมษายน 2558
ดาวน์โหลด
13 มีนาคม 2558
17 มีนาคม 2558
17 มีนาคม 2558
25 เมษายน 2558
ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2558
03 มีนาคม 2558
17 มีนาคม 2558
28 มีนาคม 2558
ดาวน์โหลด
13 กุมภาพันธ์ 2558
17 กุมภาพันธ์ 2558
17 มีนาคม 2558
28 มีนาคม 2558
ดาวน์โหลด
30 มกราคม 2558
03 กุมภาพันธ์ 2558
10 กุมภาพันธ์ 2558
21 กุมภาพันธ์ 2558
ดาวน์โหลด
09 มกราคม 2558
12 มกราคม 2558
10 กุมภาพันธ์ 2558
21 กุมภาพันธ์ 2558
ดาวน์โหลด
19 ธันวาคม 2557
24 ธันวาคม 2557
12 มกราคม 2558
21 กุมภาพันธ์ 2558
ดาวน์โหลด
12 ธันวาคม 2557
24 ธันวาคม 2557
12 มกราคม 2558
21 กุมภาพันธ์ 2558
ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2557
03 ธันวาคม 2557
12 ธันวาคม 2557
27 ธันวาคม 2557
ดาวน์โหลด
14 พฤศจิกายน 2557
19 พฤศจิกายน 2557
12 ธันวาคม 2557
27 ธันวาคม 2557
ดาวน์โหลด
31 ตุลาคม 2557
05 พฤศจิกายน 2557
07 พฤศจิกายน 2557
22 พฤศจิกายน 2557
ดาวน์โหลด
17 ตุลาคม 2557
22 ตุลาคม 2557
07 พฤศจิกายน 2557
22 พฤศจิกายน 2557
ดาวน์โหลด
26 กันยายน 2557
08 ตุลาคม 2557
07 พฤศจิกายน 2557
22 พฤศจิกายน 2557
ดาวน์โหลด
12 กันยายน 2557
17 กันยายน 2557
03 ตุลาคม 2557
25 ตุลาคม 2557
ดาวน์โหลด
29 สิงหาคม 2557
03 กันยายน 2557
05 กันยายน 2557
27 กันยายน 2557
ดาวน์โหลด
22 สิงหาคม 2557
03 กันยายน 2557
05 กันยายน 2557
27 กันยายน 2557
ดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2557
20 สิงหาคม 2557
05 กันยายน 2557
27 กันยายน 2557
ดาวน์โหลด
25 กรกฎาคม 2557
06 สิงหาคม 2557
05 กันยายน 2557
27 กันยายน 2557
ดาวน์โหลด
18 กรกฎาคม 2557
23 กรกฎาคม 2557
01 สิงหาคม 2557
23 สิงหาคม 2557
ดาวน์โหลด
27 มิถุนายน 2557
09 กรกฎาคม 2557
01 สิงหาคม 2557
23 สิงหาคม 2557
ดาวน์โหลด
13 มิถุนายน 2557
18 มิถุนายน 2557
04 กรกฎาคม 2557
26 กรกฎาคม 2557
ดาวน์โหลด
30 พฤษภาคม 2557
02 มิถุนายน 2557
02 มิถุนายน 2557
28 มิถุนายน 2557
ดาวน์โหลด
25 เมษายน 2557
07 พฤษภาคม 2557
02 มิถุนายน 2557
28 มิถุนายน 2557
ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2557
09 เมษายน 2557
11 เมษายน 2557
26 เมษายน 2557
ดาวน์โหลด
14 มีนาคม 2557
24 มีนาคม 2557
24 มีนาคม 2557
26 เมษายน 2557
ดาวน์โหลด
28 กุมภาพันธ์ 2557
05 มีนาคม 2557
24 มีนาคม 2557
26 เมษายน 2557
ดาวน์โหลด
07 กุมภาพันธ์ 2557
19 กุมภาพันธ์ 2557
24 มีนาคม 2557
26 เมษายน 2557
ดาวน์โหลด
31 มกราคม 2557
05 กุมภาพันธ์ 2557
07 กุมภาพันธ์ 2557
22 กุมภาพันธ์ 2557
ดาวน์โหลด
15 มกราคม 2557
05 กุมภาพันธ์ 2557
07 กุมภาพันธ์ 2557
22 กุมภาพันธ์ 2557
ดาวน์โหลด
27 ธันวาคม 2556
08 มกราคม 2557
10 มกราคม 2557
25 มกราคม 2557
ดาวน์โหลด
06 ธันวาคม 2556
11 ธันวาคม 2556
10 มกราคม 2557
25 มกราคม 2557
ดาวน์โหลด
22 พฤศจิกายน 2556
11 ธันวาคม 2556
10 มกราคม 2557
25 มกราคม 2557
ดาวน์โหลด
08 พฤศจิกายน 2556
13 พฤศจิกายน 2556
06 ธันวาคม 2556
21 ธันวาคม 2556
ดาวน์โหลด
18 ตุลาคม 2556
29 ตุลาคม 2556
29 ตุลาคม 2556
16 พฤศจิกายน 2556
ดาวน์โหลด
04 ตุลาคม 2556
29 ตุลาคม 2556
29 ตุลาคม 2556
16 พฤศจิกายน 2556
ดาวน์โหลด
20 กันยายน 2556
02 ตุลาคม 2556
29 ตุลาคม 2556
16 พฤศจิกายน 2556
ดาวน์โหลด
06 กันยายน 2556
18 กันยายน 2556
29 ตุลาคม 2556
16 พฤศจิกายน 2556
ดาวน์โหลด
23 สิงหาคม 2556
04 กันยายน 2556
06 กันยายน 2556
21 กันยายน 2556
ดาวน์โหลด
09 สิงหาคม 2556
21 สิงหาคม 2556
06 กันยายน 2556
21 กันยายน 2556
ดาวน์โหลด
26 กรกฎาคม 2556
07 สิงหาคม 2556
06 กันยายน 2556
21 กันยายน 2556
ดาวน์โหลด
12 กรกฎาคม 2556
17 กรกฎาคม 2556
02 สิงหาคม 2556
17 สิงหาคม 2556
ดาวน์โหลด
21 มิถุนายน 2556
03 กรกฎาคม 2556
05 กรกฎาคม 2556
20 กรกฎาคม 2556
ดาวน์โหลด
14 มิถุนายน 2556
19 มิถุนายน 2556
05 กรกฎาคม 2556
20 กรกฎาคม 2556
ดาวน์โหลด
31 พฤษภาคม 2556
07 มิถุนายน 2556
07 มิถุนายน 2556
15 มิถุนายน 2556
ดาวน์โหลด
10 พฤษภาคม 2556
22 พฤษภาคม 2556
07 มิถุนายน 2556
15 มิถุนายน 2556
ดาวน์โหลด
26 เมษายน 2556
08 พฤษภาคม 2556
10 พฤษภาคม 2556
18 พฤษภาคม 2556
ดาวน์โหลด
29 มีนาคม 2556
10 เมษายน 2556
12 เมษายน 2556
20 เมษายน 2556
ดาวน์โหลด
22 มีนาคม 2556
29 มีนาคม 2556
29 มีนาคม 2556
20 เมษายน 2556
ดาวน์โหลด
01 มีนาคม 2556
06 มีนาคม 2556
29 มีนาคม 2556
20 เมษายน 2556
ดาวน์โหลด
15 กุมภาพันธ์ 2556
20 กุมภาพันธ์ 2556
29 มีนาคม 2556
20 เมษายน 2556
ดาวน์โหลด
18 มกราคม 2556
06 กุมภาพันธ์ 2556
08 กุมภาพันธ์ 2556
16 กุมภาพันธ์ 2556
ดาวน์โหลด
11 มกราคม 2556
06 กุมภาพันธ์ 2556
08 กุมภาพันธ์ 2556
16 กุมภาพันธ์ 2556
ดาวน์โหลด
21 ธันวาคม 2555
26 ธันวาคม 2555
16 มกราคม 2556
16 กุมภาพันธ์ 2556
ดาวน์โหลด
07 ธันวาคม 2555
12 ธันวาคม 2555
16 มกราคม 2556
16 กุมภาพันธ์ 2556
ดาวน์โหลด
09 พฤศจิกายน 2555
21 พฤศจิกายน 2555
07 ธันวาคม 2555
22 ธันวาคม 2555
ดาวน์โหลด
09 พฤศจิกายน 2555
21 พฤศจิกายน 2555
07 ธันวาคม 2555
22 ธันวาคม 2555
ดาวน์โหลด
29 ตุลาคม 2555
05 พฤศจิกายน 2555
05 พฤศจิกายน 2555
17 พฤศจิกายน 2555
ดาวน์โหลด
26 ตุลาคม 2555
05 พฤศจิกายน 2555
05 พฤศจิกายน 2555
17 พฤศจิกายน 2555
ดาวน์โหลด
12 ตุลาคม 2555
17 ตุลาคม 2555
05 พฤศจิกายน 2555
17 พฤศจิกายน 2555
ดาวน์โหลด
21 กันยายน 2555
03 ตุลาคม 2555
05 ตุลาคม 2555
20 ตุลาคม 2555
ดาวน์โหลด
07 กันยายน 2555
19 กันยายน 2555
05 ตุลาคม 2555
20 กันยายน 2555
ดาวน์โหลด
24 สิงหาคม 2555
05 กันยายน 2555
07 กันยายน 2555
22 กันยายน 2555
ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2555
22 สิงหาคม 2555
07 กันยายน 2555
22 กันยายน 2555
ดาวน์โหลด
20 กรกฎาคม 2555
25 กรกฎาคม 2555
10 สิงหาคม 2555
18 สิงหาคม 2555
ดาวน์โหลด
06 กรกฎาคม 2555
11 กรกฎาคม 2555
10 สิงหาคม 2555
18 สิงหาคม 2555
ดาวน์โหลด
22 มิถุนายน 2555
27 มิถุนายน 2555
06 กรกฎาคม 2555
21 กรกฎาคม 2555
ดาวน์โหลด
08 มิถุนายน 2555
11 มิถุนายน 2555
11 มิถุนายน 2555
23 มิถุนายน 2555
ดาวน์โหลด
25 พฤษภาคม 2555
30 พฤษภาคม 2555
11 มิถุนายน 2555
23 มิถุนายน 2555
ดาวน์โหลด
11 พฤษภาคม 2555
16 พฤษภาคม 2555
11 มิถุนายน 2555
23 มิถุนายน 2555
ดาวน์โหลด
04 พฤษภาคม 2555
16 พฤษภาคม 2555
11 มิถุนายน 2555
23 มิถุนายน 2555
ดาวน์โหลด
20 เมษายน 2555
25 เมษายน 2555
04 พฤษภาคม 2555
19 พฤษภาคม 2555
ดาวน์โหลด
30 มีนาคม 2555
11 เมษายน 2555
04 พฤษภาคม 2555
19 พฤษภาคม 2555
ดาวน์โหลด
16 มีนาคม 2555
28 มีนาคม 2555
29 มีนาคม 2555
21 เมษายน 2555
ดาวน์โหลด
09 มีนาคม 2555
14 มีนาคม 2555
29 มีนาคม 2555
21 เมษายน 2555
ดาวน์โหลด
24 กุมภาพันธ์ 2555
14 มีนาคม 2555
29 มีนาคม 2555
21 เมษายน 2555
ดาวน์โหลด
17 กุมภาพันธ์ 2555
22 กุมภาพันธ์ 2555
29 มีนาคม 2555
21 เมษายน 2555
ดาวน์โหลด
10 กุมภาพันธ์ 2555
22 กุมภาพันธ์ 2555
29 มีนาคม 2555
21 เมษายน 2555
ดาวน์โหลด
03 กุมภาพันธ์ 2555
08 กุมภาพันธ์ 2555
10 กุมภาพันธ์ 2555
18 กุมภาพันธ์ 2555
ดาวน์โหลด
27 มกราคม 2555
08 กุมภาพันธ์ 2555
10 กุมภาพันธ์ 2555
18 กุมภาพันธ์ 2555
ดาวน์โหลด
20 มกราคม 2555
08 กุมภาพันธ์ 2555
10 กุมภาพันธ์ 2555
18 กุมภาพันธ์ 2555
ดาวน์โหลด
16 ธันวาคม 2554
 -
 -
 -
ดาวน์โหลด
02 ธันวาคม 2554
 -
 -
 -
ดาวน์โหลด
18 พฤศจิกายน 2554
 -
 -
 -
ดาวน์โหลด
04 พฤศจิกายน 2554
 -
 -
 -
ดาวน์โหลด
21 ตุลาคม 2554
 -
 -
 -
ดาวน์โหลด
07 ตุลาคม 2554
 -
 -
 -
ดาวน์โหลด
16 กันยายน 2554
 -
 -
 -
ดาวน์โหลด
02 กันยายน 2554
 -
 -
 -
ดาวน์โหลด
19 สิงหาคม 2554
 -
 -
 -
ดาวน์โหลด


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0625 s.

Visitors
Today
95
Yesterday
246
Online
1