สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา
( Nutrition Education )

ชื่อหลักสูตร

ไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา
อังกฤษ : Master of Science Program in Nutrition Education

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์ศึกษา)
ชื่อย่อ : วท.ม. (โภชนศาสตร์ศึกษา)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Master of Science (Nutrition Education)
ชื่อย่อ : M.S. (Nutrition Education)

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      โภชนาการเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมชนิดของอาหาร คุณค่าของอาหาร ปริมาณและคุณภาพของอาหาร ปัจจุบันพบว่ามีปัญหาโภชนาการ 3 ด้าน คือ การขาดสารอาหาร ภาวะโภชนาการเกิน และการปนเปื้อนในอาหาร ปัญหาทั้ง 3 ประการดังกล่าว มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งนำไปสู่ปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

      ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในเรื่องการดูแลใส่ใจสุขภาพ อาหารการกิน เน้นการป้องกันโรคแต่การยอมรับและปฏิบัติยังอยู่ในวงจำกัด หากองค์กรและหน่วยงานใดมีบุคลากรที่ทำงานด้านส่งเสริมโภชนาการเผยแพร่ความ รู้เรื่องอาหารการกินที่ถูกต้องย่อมเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม รวมทั้งประเทศชาติสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรได้ตามเป้าหมายต่อไป นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา สามารถใช้ความรู้พัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวและสังคมแวดล้อม มหาบัณฑิตของสาขาฯ ได้รับการตอบรับให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ ทำงานในสายการสอนในสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ งานอนามัยซึ่งทุกสถานีอนามัยจะต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ทุกระดับอายุสอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้รู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ทางโภชนาการโดยมุ่งประสงค์ให้

      1.สามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากร
      2. สามารถศึกษาวิจัยให้ได้มาซึ่งรูปแบบการถ่ายทอด/หรือประยุกต์องค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิต
      3. เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การเรียนการสอน

หลักสูตรแผน ข ภาคปกติ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ หลักสูตรแผน ข ภาคปกติ เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 114,000 บาท
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคศึกษา ๆ ละ 28,500 บาท

สำนักงาน

สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา
งานสหสาขาวิชาและประกันคุณภาพการศึกษา
ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015616 s.

Visitors
Today
9
Yesterday
160
Online
1