บว. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ (TA/RA)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ (TA/RA)


บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน “ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย  (TA/RA) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ”   ปีการศึกษา 2558  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กษิณฤกษ์ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และ บัณฑิตวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียน/การสอน  สาเหตุที่เกิดขึ้น และแนวทางในการแก้ไขปัญหา  เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559  เวลา 09.00 – 10.45 น. ณ ห้องประชุม 1-314ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

โพสต์เมื่อ : 12 กันยายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
176
Yesterday
160
Online
1