การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558


     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 600 คน ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา / เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร / บุคลากรฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากรงานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ต่อไป

     สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีการบรรยายในห้วข้อ เจตนารมณ์ในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร หัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยรองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์เมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.03125 s.

Visitors
Today
106
Yesterday
246
Online
1