บัณฑิตวิทยาลัย และสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บัณฑิตวิทยาลัย และสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558


บัณฑิตวิทยาลัย และสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558" ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  โดยขอเรียนเชิญท่านคณบดี  รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรละ 1-2 ท่าน) โดยขอให้คณะรวบรวมรายชื่อผู้จะเข้าร่วมสัมมนา  ส่งถึงสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ทางคณะ)  ทางโทรสารหมายเลข  0-5394-1404 หรือทางอีเมล์  mathuros.k@cmu.ac.th หรือ keerati.t@cmu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

โพสต์เมื่อ : 2 กุมภาพันธ์ 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.203126 s.

Visitors
Today
104
Yesterday
246
Online
1