บว.มช.เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกีฬาฯ

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.มช.เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกีฬาฯ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกีฬาและเงินทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นางศุภลักษณ์ ล้อมลาย เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานการเงิน การคลัง และพัสดุ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพกนักศึกษา ได้มอบนโยบายเรื่อง “แนวทางการสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีคุณสมบัติ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา” ไว้ในการประชุมสัมมนาฯ





โพสต์เมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2558  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.234377 s.

Visitors
Today
106
Yesterday
246
Online
1