การประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : การประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)


รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(ทคบร.)โดยมี อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้แทนจาก 24 สถาบันเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมตรวจการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยากรจาก สกอ. ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา นางสาวปัทมา บุนนาค หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) และวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

โพสต์เมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2558  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.218748 s.

Visitors
Today
177
Yesterday
160
Online
1